Jak uzyskać pozwolenie na budowę? 10 kroków

Myślisz o budowie domu, a nie wiesz jak do tego się zabrać? Procedury urzędowe nie są Twoją mocną stroną? Chcesz dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę? Zastanawiasz się ile czeka się na pozwolenie na budowę i jaki jest koszt? Znalazłeś /-aś się na dobrej stronie. Dokumentacje projektowe są często jak puzzle, z których składamy układankę. Wszystkie elementy układanki należy złożyć, aby uzyskać oczekiwany efekt. W artykule znajdziecie wszystkie elementy, które są niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawię również gdzie i co załatwić, jak również jaki czas jest potrzebny na konkretne działania.

Uwaga: Wpis stracił częściowo na swojej aktualności ze względu na wprowadzone nowe prawo budowlane, więcej tutaj: NOWE PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE

1. Decyzja o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe tylko wtedy, kiedy projekt będzie spełniał warunki zagospodarowania przestrzennego. W skrócie miejscowe plany wykonywane są po to, aby urbanistyka miasta lub wsi była uporządkowana. Niestety nie są one uchwalone dla całego obszaru przeznaczonego na budowę. Proces pokrywania terenu takimi planami trwa od lat i nadal nie jest ukończony. Jeżeli działka budowlana, na której planujesz budowę domu znajduje się na terenie objętym planem jest to duże ułatwienie. Takie przypadki jednak nie są zbyt częste, dlatego też aby otrzymać pozwolenie na budowę należy wykonać projekt zgodnie z warunkami zabudowy, o które wnioskujemy w Urzędzie Miasta. Mamy zatem dwie możliwości.

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

W takiej sytuacji mamy ułatwione zadanie i procedura znacznie skraca się. Postanowienia planu objęte w ustawach można podejrzeć w internecie na stronie Urzędu Miasta (np. w Poznaniu pod linkiem). Zapoznanie się w internecie z treścią postanowień jest wystarczające, aby zacząć projekt. Do pozwolenia na budowę potrzebny będzie wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez właściwy Urząd Miasta na wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wniosku.

CENA

Cena według Kodeksu Postępowania Administracyjnego wynosi:

 • w przypadku wypisu (treść ustawy) – 30zł do pięciu stron, powyżej 50zł,
 • w przypadku wyrysu (mapa) – 20 zł za każdą rozpoczętą stronę A4, lecz nie więcej niż 200zł,
 • opłata za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek składa w imieniu inwestora, np. architekt lub inna osoba) – 17zł.

Problem z dowodem opłaty jest taki, że nie zawsze jesteśmy pewni, ile będzie ona wynosiła, a uzupełnienie opłaty zawsze przedłuża czasowo procedurę, dlatego przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się od urzędnika, ile dokładnie będzie kosztował wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

CZAS

Czas realizacji tej procedury wynosi najczęściej 7-14dni. Jednak każda konieczność uzupełnienia wniosku przedłuża ten termin.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

W takim przypadku należy wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Jest to niezbędne, żeby architekt mógł wykonać projekt budowlany lub żeby można było dobrać odpowiedni dom katalogowy, który spełni dane warunki. Decyzja ta jest więc czynnikiem bez którego nie zaczniesz drogi do własnego domu. Wzór wniosku można pobrać na stronach Urzędów Miast. Przed złożeniem wniosku należy się zastanowić jaki dom chcielibyśmy mieć lub umówić się z architektem, który poradzi sposób ułożenia budynku na działce. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wraz z wnioskiem można dołączyć wstępną koncepcję domu przygotowaną przez architekta, tak aby zasugerować sposób sformułowania wytycznych do projektowania.

Złożenie wniosku

Przed złożeniem wniosku należy się zastanowić jaki dom chcielibyśmy mieć lub umówić się z architektem, który poradzi sposób ułożenia budynku na działce. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wraz z wnioskiem można dołączyć wstępną koncepcję domu przygotowaną przez architekta, tak aby zasugerować sposób sformułowania wytycznych do projektowania.

Sugerowanie zazwyczaj się opłaca i jeżeli nasze sugestie są zgodne z przepisami oraz z planami gminy, warunki wydawane są po naszej myśli. Żeby to sprawdzić warto przeanalizować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na którym często ujęte są wstępne wytyczne dla danego terenu, będące podstawą do miejscowych planów i warunków zabudowy.  

Koncepcja może zawierać tylko mapę z PZT (planem zagospodarowania terenu) i opisem. Warto jednak zwrócić się o poradę architekta, który w sposób profesjonalny przygotuje wstępny opis koncepcji. Niestety procedura ustalenia warunków zabudowy jest bardziej skomplikowana niż w przypadku wydania wypisu i wyrysu miejscowego planu, a prawdopodobieństwo, że będziemy się o nie starać jest większe, bo nie zawsze gminy są całe pokryte miejscowymi planami. Warto zatem w urzędzie dokładnie się dowiedzieć, co jest wymagane dla tej procedury.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 • zaznaczone granice terenu na kopii mapy zasadniczej, w przypadku braku mapy zasadniczej w zbiorach kartograficznych, wystarczy mapa katastralna (jeżeli posiadamy mapę do celów projektowych – również można ją użyć),
 • opis inwestycji wraz z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy (wstępna koncepcja w formie opisowej z rysunkiem PZT) oraz zapotrzebowania na energię, wodę oraz inne zapotrzebowanie techniczne z zaznaczeniem w jaki sposób będziemy je pozyskiwać, np. ścieki – szambo (bo nie mamy w pobliżu poprowadzonej kanalizacji),
 • w przypadku, gdy budujemy dom z usługą należy podać powierzchnię sprzedaży.

Załączniki, który powinny być dołączone do wniosku:

 • kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki, w przypadku braku mapy zasadniczej w zbiorach kartograficznych, wystarczy mapa katastralna. Kopię mapy można uzyskać w odpowiednim dziale Starostwa Powiatowego (patrz powyżej),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo,
 • jeżeli inwestycja znajduje się blisko terenów objętych ochroną, często wymagana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (zazwyczaj nie dotyczy to domów jednorodzinnych),
 • jeżeli posiadamy, warto załączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu pomiędzy inwestorem a gestorem sieci.

CENA

Opłata skarbowa wynosi 107 zł według Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

CZAS

Czas realizacji tej procedury bez zbędnych zwłok wynikających np. z potrzeby uzupełnienia wniosku wynosi ok. 30 dni, w przypadku większego skomplikowania procedury przedłuża się on do 60 dni. 

Uwaga 1: Do ustalenia warunków zabudowy niezbędny jest dostęp działki do drogi publicznej (w przypadku, gdy działka jest oddalona od drogi publicznej należy wykupić pas, który będzie stanowił drogę dojazdową) oraz co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana w sposób, w który pozwoli na ustalenie warunków zabudowy (nie dotyczy zabudowy zagrodowej). Poza tym teren musi mieć dostęp do uzbrojenia technicznego (np. wody oraz elektryki, w przypadku braku kanalizacji można przewidzieć szambo) – tu może przydać się umowa z gestorem sieci, jeżeli działka nie ma wykonanych przyłączy.

Uwaga 2: Do ustalenia warunków zabudowy niezbędny jest dostęp działki do drogi publicznej (w przypadku, gdy działka jest oddalona od drogi publicznej należy wykupić pas, który będzie stanowił drogę dojazdową) oraz co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana w sposób, w który pozwoli na ustalenie warunków zabudowy (nie dotyczy zabudowy zagrodowej). Poza tym teren musi mieć dostęp do uzbrojenia technicznego (np. wody oraz elektryki, w przypadku braku kanalizacji można przewidzieć szambo) – tu może przydać się umowa z gestorem sieci, jeżeli działka nie ma wykonanych przyłączy.

Poza tym teren musi mieć dostęp do uzbrojenia technicznego (np. wody oraz elektryki, w przypadku braku kanalizacji można przewidzieć szambo) – tu może przydać się umowa z gestorem sieci, jeżeli działka nie ma wykonanych przyłączy.

2. Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapę geodezyjną do celów projektowych można załatwiać symultanicznie z procedurami podanymi powyżej (chyba, że działka znajduje się na terenach wymienionych w powyższej uwadze 2, wtedy warto poczekać, żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy, jeżeli ustalenie nie dojdzie do skutku). Mapę geodezyjną do celów projektowych sporządza zatrudniony przez inwestora bądź architekta geodeta, który w ciągu około miesiąca sporządzi mapę i zgłosi ją do weryfikacji do odpowiedniej jednostki administracyjnej. 

CENA

Koszt takiej mapy dla mało skomplikowanej działki wynosi około 500zł netto.

CZAS

Czas pracy geodety powinien trwać około miesiąca.

3. Ekspertyza warunków geotechnicznych

Ekspertyza geotechniczna jest niezbędna do dobrania prawidłowego fundamentowania budynku przez konstruktora. Zły dobór może prowadzić do podmakania, a nawet do osuwania części budynku i spękań. Dokumentację tę wykonują geolodzy. Koszta ekspertyzy zleżą czy fundamentowanie będzie przygotowywane dla budynku podpiwniczonego czy niepodpiwniczonego czyli od głębokości odwiertów. Standardowa głębokość odwiertów to 5m (budynek z piwnicą) i 3m (budynek bez piwnicy).

CENA

Koszt (w zależności od regionu i firmy wykonującej) od 600-1500zł netto, około 100-150 zł za jeden odwiert. Cena obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

CZAS

Badania trwają około 1-3h; dokumentacja około 1-2 tygodnie. Nie jest to procedura urzędowa, dlatego czas trwania zależy od terminów firmy wykonującej.

4. Warunki techniczne przyłączy

W trakcie załatwiania ekspertyzy geotechnicznej i mapy, warto zabrać się za podpisywanie umów z przyszłymi gestorami sieci doprowadzającymi media do naszej działki. Chodzi tu o prąd, wodę, kanalizację i ewentualnie gaz lub ciepło systemowe. Przygotowanie projektu przyłącza przygotowywanego przez instalatorów również trochę trwa. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy wymaga najczęściej dołączenia mapy zasadniczej oraz dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty (wymagane załączniki zależą od gestorów). Najlepiej zapoznać się z informacjami na stronach internetowych gestorów lub bezpośrednio w placówkach.

CENA

Koszta warunków technicznych zleżą od gestorów sieci na danym terenie oraz czy działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, czy wymagane jest podprowadzenie jej i na jaką odległość. Dla przykładu Aquanet podaje cenę 95zł netto w przypadku, gdy podłączamy się do sieci wody pitnej oraz kanalizacji ogólnospławnej. Warunki podłączenia do trzech sieci (w tym deszczowej) wymagają opłaty 125zł. 

CZAS

Czas realizacji wydania warunków technicznych wynosi zazwyczaj około 14 dni, dla wodociągów około 30.

Uwaga: We wniosku do wydania warunków technicznych przyłącza, np. elektrycznego, należy podać jakie jest zapotrzebowanie przyszłego odbiorcy. Należy pamiętać, że prąd, jak również i wodę potrzebujemy na budowie, dlatego we wnioskach o wydanie warunków technicznych należy ująć zapotrzebowanie w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz w późniejszym użytkowaniu budynku. Bez prądu i wody nie ruszymy z budową.

5. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Jeżeli na mapie nie mamy zaznaczonego zjazdu z istniejącej drogi publicznej na naszą działkę, należy zwrócić się z wnioskiem o zlokalizowanie takiego zjazdu do zarządcy drogi. Najlepiej zasugerować we wniosku planowany zjazd wrysowany zgodnie z przepisami. Może to wykonać architekt wykonując projekt zagospodarowania działki i przewidując odpowiednie miejsce na zjazd. Wniosek sporządzić może właściciel nieruchomości lub pełnomocnik. W zależności od rodzaju drogi zarządcami mogą być:

 • prezydent, burmistrz, wójt – dla drogi gminnej,
 • zarząd powiatu – dla drogi powiatowej,
 • zarząd województwa – dla drogi wojewódzkiej,
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla drogi krajowej,
 • drogami w obrębie miast na prawach powiatu zarządcą jest prezydent miasta.

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej powinien zawierać:

 • orientacyjną mapę z zaznaczoną inwestycją,
 • szczegółowy plan wraz ze wskazaną propozycją lokalizacji zjazdu,
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzję o warunkach zabudowy dla działki,
 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

CENA

Procedura nie jest obciążona kosztami administracyjnymi. 

CZAS

Czas wydania decyzji wynosi około miesiąca.

Uwaga: Pozwolenie na wykonanie zjazdu można włączyć do pozwolenia na budowę domu.

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie będzie potrzebne w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wypisać wszystkich właścicieli gruntu i ewentualnego pełnomocnika, jak również wskazać (nie dołączać) dokument potwierdzający, że posiadamy prawo do budowy domu na tym terenie (np. numer odpisu z księgi wieczystej lub numer aktu notarialnego). Wzory oświadczenia można znaleźć na stronach urzędowych.

7. Projekt budowlany

Składa się z projektu budynku oraz projektu zagospodarowania terenu wraz z rysunkami i opisami technicznymi. Projekt również będzie musiał posiadać opracowanie konstrukcji wykonane przez uprawionego konstruktora. Do projektu konstrukcji potrzebna jest ekspertyza warunków geotechnicznych.

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z:

 • rysunków budynku (rzutów wszystkich kondygnacji, rzutu dachu, przekrojów oraz kładów elewacji),
 • opisu technicznego rozwiązań budowlanych,
 • projektu zagospodarowania terenu wykreślonego na mapie do celów projektowych wraz z opisem,
 • projektu konstrukcji (zawierający rysunki wykonania konstrukcji budynku) wraz z opisem technicznym,
 • projekt instalacji,
 • informacji BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania prac),
 • charakterystyki energetycznej planowanego budynku.

Do wykonania projektu budowlanego potrzebne są:

 • ustalone warunki zabudowy lub wgląd do miejscowego planu zagospodarowania terenu (do pozwolenia na budowę będzie potrzebny wypis i wyrys z planu, jednak jeżeli mamy możliwość wglądu na stronie internetowej do wypisu i wyrysu, architekt może zacząć wykonywać projekt zanim załatwimy oficjalny dokument). Na podstawie warunków wykonuje się cały projekt,
 • mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę zatrudnionego przez inwestora lub architekta – w zależności od umowy,
 • ekspertyza warunków geotechnicznych potrzebna do zaprojektowania fundamentów przez konstruktora,
 • warunki przyłączy od gestorów sieci,
 • dokumenty formalno-prawne, takie jak: oświadczenie projektanta, że projekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa, kopia uprawnień oraz przynależności do izby zawodowej projektanta,
 • projekt koncepcyjny wykonany przez architekta.

Możemy wyznaczyć dwie drogi wykonania projektu budowlanego:

Cały projekt wykonujemy u architekta

Czas i koszta wykonania projektu zależą od biura projektowego oraz regionu, w którym wykonywany jest projekt. Wiadomo, że bardzo skomplikowane i większe projekty będą droższe. Współpraca z projektantem zazwyczaj zaczyna się od wstępnej rozmowy, na której inwestor określa swoje potrzeby i innych członków rodziny oraz przedstawia działkę (najlepiej mieć już kopię mapy zasadniczej oraz ustalone warunki zabudowy lub wgląd do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, np. na stronie internetowej).

Proces administracyjny

Oczywiście w zależności od umowy pomiędzy inwestorem i architektem można ustalić, że cały proces administracyjny wykonuje architekt, jednak wtedy oczywiście cena usługi wzrasta. Dalsza praca nad projektem opiera się na konsultacjach, które będą owocowały ukształtowaniem końcowej koncepcji. Po zatwierdzeniu projektu przez inwestora, architekt przystępuje do wykonania projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Dalsza praca nad projektem opiera się na konsultacjach, które będą owocowały ukształtowaniem końcowej koncepcji. Po zatwierdzeniu projektu przez inwestora, architekt przystępuje do wykonania projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Przeczytaj również: co powinien zawierać projekt budowlany.

Architekt dokonuje adaptacji projektu gotowego

Jeżeli decydujemy się na kupno projektu gotowego należy pamiętać, że jest to projekt niekompletny do pozwolenia na budowę i należy przeprowadzić u architekta adaptację. Koszty nie ograniczają się do zakupu projektu gotowego. Adaptacja przede wszystkim polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu, czyli w skrócie, w jaki sposób budynek będzie ułożony na działce. Poza tym na podstawie warunków geotechniczych konstruktor wykonuje projekt fundamentowania. Należy również pamiętać, aby przed zakupem projektu gotowego upewnić się, że projekt spełnia warunki zabudowy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu. Zawsze można się skonsultować z architektem, który pomoże w wyborze odpowiedniego projektu.

Zadania

Projekt gotowy architekt adaptujący może przerobić, tak aby dostosować go do potrzeb inwestora, np. przesunąć ściankę lub też połączyć dwa pokoje. Należy jednak pamiętać, że przy gwałtownych zmianach w projekcie będzie nam potrzebna zgoda autora projektu katalogowego. W zależności od zastrzeżeń dotyczących prawa autorskiego w kupionym projekcie katalogowym będziemy musieli uzyskać pozwolenie na zmianę w projekcie. Sklepy z projektami zazwyczaj umieszczają na stronie tzw. zmiany istotne, które wymagają zgody autora projektu oraz zmiany nieistotne, nie mające wpływu na ogólny odbiór projektu. Zazwyczaj zmiany istotne i nieistotne wg autorów pokrywają się z tymi ujętymi w prawie budowlanym w Art. 36a pkt. 5.

Zmiany nieistotne zawarte w prawie budowlanym nie wymagają zmiany w pozwoleniu na budowę. Architekt jedynie umieszcza informację w projekcie o zmianie. Zmiany są nieistotne jeżeli nie dotyczą: ( Art. 36a pkt. 5.  Prawo budowlane): “zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji(…), zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Mówiąc praktycznie zmiany nieistotne to m.in zmiana:

 • lokalizacji ścianek działowych,
 • sposobu prowadzenia instalacji elektrycznej, wodociągowej lub co, jeżeli następuje to w obrębie budynku i nie zmienia charakterystycznych warunków technicznych przewidzianych dla instalacji w projekcie budowlanym,
 • materiału na elewacji czy pokrycia dachowego, o ile nie wspomina o tym miejscowy plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • układu funkcjonalnego pomieszczeń, o ile nie zmienia się sposób użytkowania domu (np. w miejscu garażu chcemy zaprojektować sklep).

Zmiany istotne zatem dotyczą głównie ingerencji w konstrukcję, np. zmiana powierzchni zabudowy, kąta nachylenia dachu. Czyli wszystkie takie, które wymagają akceptacji konstruktora oraz wprowadzają zmiany na elewacjach oraz w obrysie zabudowy. Zmiany istotne znacznie zwiększają koszta adaptacji.

Uwaga: Do wniosku o pozwolenie na budowę będziemy potrzebować czterech wydrukowanych i spiętych na sztywno egzemplarzy projektu budowlanego. Dobrze jest jednak zostawić sobie przynajmniej jeden egzemplarz, dlatego w umowie z architektem warto wymagać przynajmniej pięciu egzemplarzy.

Zobacz również:
10 rzeczy, o których należy pamiętać przed wyborem projektu domu

8. Projekty przyłączy do sieci

Projekty przyłączy sieci wykonywane są przez uprawnionego projektanta instalacji lub też gestora sieci (w zależności od gestora sieci). Nie są one wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (jedynie warunki przyłączy od gestorów sieci), jednak jeżeli planujemy inwestycje warto wcześniej już tym się zająć, ponieważ ta procedura zazwyczaj się przeciąga, szczególnie jeżeli projekt przygotowuje gestor sieci. Jeżeli nie wykonuje tego gestor do projektu przyłącza na pewno może kogoś polecić, wtedy łatwiej znaleźć odpowiedniego projektanta, który już wykonywał takie zlecenia i załatwiał takie formalności. Projekt przyłącza od 2005 roku podlega tylko zgłoszeniu (nie jest wymagane pozwolenie na budowę).

Projekt przyłącza powinien zawierać:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta wraz z rysunkami,
 • uzgodnienia, opinie, warunki przyłączy.

Każde przyłącze musi mieć odpowiednie zgłoszenie. Jeżeli Urząd Miasta (w przypadku nieruchomości położonych na terenie miasta na prawach powiatu) lub Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30dni, możemy rozpocząć budowę. Nie może ona być jednak zaczęta później niż 2 lata od  zgłoszenia.

9. Pozwolenie na wycinkę lub przesadzenie drzew

Jeżeli na działce budowlanej znajdują się drzewa o obwodzie pnia przekraczającym 50cm na wysokości ok. 130cm kolidujące z projektem i nie są to drzewa owocowe, należy wykonać inwentaryzację zieleni oraz ubiegać się o wydanie zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew. Wzór wniosku można pobrać na stronach Urzędu Miasta, do którego składa się wniosek. Jeżeli planowane do wycięcia drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, wówczas każdy pień traktuje się jako osobne drzewo. Inwentaryzację można zrobić samemu posiłkując się mapą geodezyjną podając nazwy polskie i łacińskie drzew lub zatrudnić do tego specjalistyczną firmę. Wycinka drzew wysokich najczęściej kończy się opłatami zgodnymi z aktualną taryfą lub nasadzeniem odpowiednich drzew o ustalonych gatunkach w zamian.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy i właściciela nieruchomości wraz z potwierdzeniem o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • inwentaryzację zieleni (wraz z mapką z zaznaczoną zielenią oraz opisem gatunków i gabarytów drzew) przeznaczenie terenu,
 • uzasadnienie wycinki (np. drzewo zacienia większą część działki i nie pozwala doświetlić odpowiednio planowanych pomieszczeń mieszkalnych),
 • planowany termin wykonania wycinki.

CENA

Przykładowo koszt usunięcia topoli to 13,52zł na każdy centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 150cm (wg cennika na rok 2014). Procedura nie jest obciążona kosztami administracyjnymi.

CZAS

Wydanie decyzji zazwyczaj trwa około 30 dni. W razie skomplikowania może wydłużyć się do 60dni.

Uwaga: Usunięcie drzewa bez zezwolenia grozi karą pieniężną o wysokości równiej trzykrotnej opłacie przewidzianej za usuniecie drzewa.

10. Wniosek o pozwolenie na budowę

Wzory wniosków można pobrać na stronach Starostwa Powiatowego, do którego składa się wniosek. Na druku jest dokładnie opisane jakie załączniki powinny być ujęte w każdym przypadku. Jeżeli pozwolenie ma dotyczyć standardowej działki budowlanej nie znajdującej się na terenie objętym ochroną konserwatorską, ochroną przyrody lub na terenach górniczych, wniosek powinien być złożony wraz z załącznikami:

 • cztery egzemplarze kompletnego projektu budowlanego z opiniami i uzgodnieniami z gestorami sieci,
 • oświadczeniem projektanta, kopią uprawnień oraz przynależności do izby zawodowej projektanta,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ewentualna decyzja o pozwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (jeśli wymagane).

CENA

Opłata skarbowa za wydanie decyzji dla budynku mieszkalnego wynosi 0zł.

CZAS

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 30 dni (jeżeli nie jest wymagane uzupełnienie wniosku). W sprawach skomplikowanych 60 dni.

Uwaga: Pozwolenie na budowę jest aktywne przez dwa lata od jego uzyskania.

Podsumowanie

Procedury, które trzeba spełnić ubiegając się o pozwolenie na budowę należy najlepiej zacząć około roku przed planowanym rozpoczęciem budowy. Na pierwszy rzut oka wyglądają na skomplikowane, jednak wzory wniosków są tak sformułowane, aby łatwo je można było uzupełnić i dołączyć odpowiednie załączniki. Poza tym zawsze można zgłosić się o pomoc do architekta.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009nr 151 poz. 1220, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2013r. poz. 762),
 • Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 19 z 2007 r. poz. 115).

Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.