Kategorie
dom jednorodzinny

Co potrzebuję do pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę można uzyskać po spełnieniu kilku warunków. Dokumentację projektu budowlanego powinniśmy uzupełnić o poszczególne dokumenty.

W urzędzie należy złożyć: 

  • Wniosek o pozwolenie na budowę
  • Projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Na projekt budowlany składa się:
    • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice działki, wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy). Ponadto znajdziemy w nim systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
    • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego
  • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu
  • Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli teren działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
  • Potwierdzenie zapłaty, gdy dom lub jego część będzie miała inne funkcje niż mieszkalne (sklep, gabinet lekarski lub inne usługi)