Co zawiera przygotowany przez Was projekt budowlany?

Przygotowywany przez nas projekt budowlany jest przygotowywany z myślą o pozwoleniu na budowę. Zawiera zatem:

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu przedstawia organizację terenu wraz z całym otoczeniem w obszarze działki budowlanej. Zamieszczamy najważniejsze parametry wymagane do oceny części merytorycznej przez odpowiedni urząd. W skład takich informacji wlicza się: całkowitą powierzchnię działki, rozmiary i usytuowanie budynku, odległości obiektów względem granic działki budowlanej, rozmieszczenie elementów infrastruktury, obiektów, a także lokalizację elementów rozgraniczających: chodników, ulic, dojazdów, miejsc parkingowych.

Opracowanie zwykle zawiera również informacje odnośnie potencjalnej wycince drzew, zabezpieczenia gruntu (w przypadku bliskości ze zbiornikiem wodnym), hydroizolację i ewentualne zmiany poziomu działki.

Zagospodarowanie najczęściej zawiera niezbędne informacje przyłączeniowe do sieci instalacyjnej (sanitarnej, elektrycznej).

Projekt architektury

W skład projektu architektonicznego włączamy najczęściej:

  • elewacje budynku przedstawiające wysokości zabudowy, lokalizację poszczególnych okien, oraz obrazujące proponowaną formę architektoniczną,
  • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące przegród budowlanych, pomieszczeń, ich wielkości; lokalizacji podstawowych punktów instalacyjnych, oraz szachtów; komunikacji wewnętrznej poziomej i pionowej
  • rzut dachu, przekrycia, widok na tarasy,
  • przekroje charakterystyczne ukazujące poziomy budynku, jego wysokości, tym konstrukcji a także układ schodów,
  • układ funkcjonalno – przestrzenny

Projekt konstrukcji

W projekcie konstrukcyjnym przedstawiamy główne rozwiązania budowlane przyjęte w obiekcie pod względem nośności po uprzednich obliczeniach. Zawieramy dokładny rysunek konstrukcji fundamentów, ich kształtu i zaproponowanego typu rozwiązania posadowienia. W przypadku specyficznych rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych przedstawiamy odpowiednie detale, które pomogą w rozpracowaniu newralgicznych punktów na etapie budowy domu jednorodzinnego.

Opracowanie instalacji sanitarnych

W projekcie zawieramy najczęściej wszystkie istotne piony instalacyjne, rozwiązania spływu instalacji wod-kan. Rysunki posiadają punkty wentylacji w niezbędnych lokalizacjach wraz z wybranym rozwiązaniem technicznym.

Opracowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pozostałych

Projekt budowlany posiada już niezbędne materiały w zakresie elektryki zgodnie z wymaganiami w prawie budowlanym. Nie zamieszczamy szczegółowej lokalizacji punktów elektrycznych w obrębie wnętrza – to element projektu wykonawczego. Zgodnie z życzeniem możemy przedstawić oświetlenie zewnętrzne na czujki ruchu, monitoring. Zawsze w opracowaniu przedstawiamy rozwiązania instalacji piorunochronnej.

Charakterystykę energetyczną

Zgodnie z wymaganiami, przedstawiamy charakterystykę energetyczną dla obiektu, potwierdzającą spełnione założenia zawarte w izolacji termicznej obiektu budowlanego z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracowanie budowlane jest zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a także przeciwpożarowymi. W niektórych sytuacjach przedstawiamy plany ewakuacji, a także sprawdzamy opracowanie z rzeczoznawcą PPOŻ – zwykle nie jest wymagane w zakresie domu jednorodzinnego.

Oddziaływanie na teren sąsiedni (zgodnie z nowym Prawem Budowlanym)

Wykonujemy pełne opracowanie obszaru oddziaływania obiektu wraz ze wskazaniem przepisów prawa, do których odnosimy przyjęte założenia. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiamy w formie opisowej lub graficznej. Obszar oddziaływania obiektu musi mieścić się w całości na działce, w których został zaprojektowany.

Niezbędne załączniki – w zależności od zapotrzebowania przy danym projekcie

Każdy projekt charakteryzuje się indywidualnym podejściem do opracowania. Zależnie od zastanego terenu, istniejącej zabudowy, zakładamy dodatkowe rysunki z opracowaniem zagadnień.

Pozostałe kwestie

Współpracujemy z rzetelnymi projektantami branż, zatem w całości projekt jest skoordynowany. Klient nie musi się obawiać, że czegoś zabraknie.

Często doradzamy klientom wykonanie projektów przyłączy instalacyjnych wraz z projektem budowlanym, tak aby uzyskać pozwolenia na budowę poprzez jedną procedurę administracyjną.

W projekcie architektury oraz konstrukcji wykonujemy dodatkowo detale pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie budowy.

Całe opracowanie musi spełniać założenia stawiane przez prawo budowlane: Rozdział 2. „Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego„, a także indywidualne wymagania lokalnego urzędu, który wydaje decyzję pozwolenia na budowę.


Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.