Tak, jednak zgodnie z prawem budowlanym rozróżniamy dwa rodzaje zmian wprowadzanych w projekt:

  • nieistotne – takie, które można wprowadzać w projekt podczas budowy,
  • istotne – takie, które wymagają zmiany pozwolenia na budowę.

Zmiany nieistotne zawarte w prawie budowlanym nie wymagają zmiany w pozwoleniu na budowę. Architekt jedynie umieszcza informację w projekcie o zmianie. Zmiany są nieistotne jeżeli nie dotyczą: ( Art. 36a pkt. 5.  Prawo budowlane): “zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji(…), zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Mówiąc praktycznie zmiany nieistotne to m.in:

  • zmiana lokalizacji ścianek działowych,
  • zmiana sposobu prowadzenia instalacji elektrycznej, wodociągowej lub co, jeżeli następuje to w obrębie budynku i nie zmienia charakterystycznych warunków technicznych przewidzianych dla instalacji w projekcie budowlanym,
  • zmiana materiału na elewacji czy pokrycia dachowego, o ile nie wspomina o tym miejscowy plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, o ile nie zmienia się sposób użytkowania domu (np. w miejscu garażu chcemy zaprojektować sklep).

Zmiany istotne zatem dotyczą głównie ingerencji w konstrukcję, np. zmiana powierzchni zabudowy, kąta nachylenia dachu. Czyli wszystkie takie, które wymagają akceptacji konstruktora oraz wprowadzają zmiany na elewacjach oraz w obrysie zabudowy. Zmiany istotne wymagają zmiany pozwolenia na budowę.